روح اله تولائي
استاديار دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشیمديريت و فناوري اطلاعات


تحصیلات دانشگاهی


دکترا, مديريت – مديريت توليد و عمليات, دانشگاه علامه طباطبايي, ايران

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

  1. R. Khezri, -. -tavallaei, "Risk Management Strategies of Electronic Services in the Iran’s Banking System" , International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol.5, pp.351-357, 2014.
  2. "طراحي الگوي مفهومي توسعه مديريت جهادي با استفاده از تركيب روش سيستم هاي نرم و نگاشت شناختي" .
  3. ر. تولائي, ش. تاج ميري , م. تاج ميري, "پيش‌بيني فرايندهاي لجستيك معكوس با مدل‌هاي سري زماني" , توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني, نسخه ۳, صفحات:۱۰۵-۱۲۲, ۱۳۹۴٫
  4. . ر. تولائي, م. احمدي, "بررسي ابعاد آواتاريسم و تأثير آن بر تحوّلات آينده‌ي فرهنگ ايراني- اسلامي (با استفاده از رويكرد GBN در تدوين سناريو)" , چشم انداز مديريت دولتي, ۱۳۹۴٫
  5. ر. تولائي, "آينده پژوهي روندهاي خدمات فضاي مجازي ايران در فرايند تكنولوژيك جهاني شدن با روش دلفي" , مطالعات راهبردي جهاني شدن, نسخه ۵, صفحات:۹۳-۱۲۳, ۱۳۹۳٫
  6. ر. تولائي, س٫ شكوه يار, "ارزيابي مولفه هاي مديريت جهادي بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن" , چشم انداز مديريت دولتي, صفحات:۱۵-۴۵, ۱۳۹۳٫
  7. م. علي‌شيري, ر. تولائي, م. بيدي, "اصول حاكم بر مديريت جهادي: تحليلي كيفي از تجربه مديريت جهادي در كشور" , چشم انداز مديريت دولتي, نسخه ۵, صفحات:۴۶-۶۸, ۱۳۹۳٫

 

All Right Reserved By