محمد اصولیان

استاديار دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشی مديريت مالي

 

تحصیلات دانشگاهی


دکترا, مديريت مالي, دانشگاه شهيدبهشتي – تهران, ايران, 

سابقه تدریس

۱٫ آمار كاربردي(۲) (كارشناسي)۱

۲٫ مباني تجزيه و تحليل صورتهاي مالي (كارشناسي)

۳٫ مـديريت مالي *۲* (كارشناسي)

۴٫ مديريت مالي (۱) (كارشناسي)

۵٫ آمار كاربردي پيشرفته (كارشناسي ارشد)

۶٫ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي (كارشناسي ارشد)

۷٫ مديريت سرمايه گذاري پيشرفته (كارشناسي ارشد)

۸٫ اصول مدیریت مالی ۲ ( کارشناسی )

۹٫ مدیریت مالی پیشرفته ( کارشناسی ارشد)
 

All Right Reserved By