بهمن حاجی پور

دانشيار دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشیمديريت بازرگاني

تحصیلات دانشگاهی


دکترا, مديريت بازرگاني, دانشگاه شهيدبهشتي – تهران, ايران

All Right Reserved By