محمدعلي حقيقي
استاديار دانشکده مديريت و حسابداري

گروه آموزشیمديريت دولتي

تحصیلات دانشگاهی: دکترا, مديريت, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, ۱۳۷۵

دروس ارائه شده نیمسال جاری

 1. تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي (كارشناسي)
 2. سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري (كارشناسي)
 3. نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته (كارشناسي ارشد)

دروس ارائه شده قبلی

 1. بررسي وتحليل نظريات نوين منابع انساني ورفتار بين الملل (دكتري)
 2. فرايند خط مشي گذاري در بخش دولتي (دكتري)
 3. مديريت توسعه و تحول سازمان (دكتري)
 4. مديريت فرآيند نوآوري (دكتري)
 5. مطالعات تطبيقي سيستمهاي اجتماعي (دكتري)
 6. تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي (كارشناسي)
 7. سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها (كارشناسي)
 8. سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري (كارشناسي)
 9. كارورزي (كارشناسي)
 10. مديريت توسعه (كارشناسي)
 11. مديريت تطبيقي (كارشناسي)
 12. تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي (كارشناسي ارشد)
 13. فرآيند خط مشي گذاري (كارشناسي ارشد)
 14. مديريت بهره وري نيروي انساني (كارشناسي ارشد)
 15. مديريت تكنولوژي و نوآوري (كارشناسي ارشد)
 16. نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته (كارشناسي ارشد)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. م. حقيقي, ن. جزني, م. قاسمي, "طراحي و تبيين مدل تاثير مديريت تنوع بر تعهد سازماني" , چشم انداز مديريت دولتي, صفحات:۴۱-۵۵, ۱۳۸۹٫

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

کتابهای تالیفی و تصنیفی

 1. "تئوري هاي مديريت.اصول، مباني، فرآيند", موسسه كتاب مهربان نشر, تهران, ۱۳۹۲, شابک:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۰۸٫
 2. "مديريت استراتژيك", ترمه, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۹۷۸۲۷۴۴٫
 3. "مديريت تعارض و استرس", ترمه, تهران, ۱۳۹۱٫
 4. "هنر مذاكره كليد كسب توافق", فراروان, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۲۸۴۲۶۲۹٫
 5. "تكنولوژي و مهندسي فكر", انتشارات فراروان, تهران, ۱۳۸۹٫
 6. "زبان بدن", تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸۹۶۴۹۷۴۰۸۹۸٫
 7. "سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روش ها", ترمه, تهران, ۱۳۸۸٫
 8. "مديريت رفتار سازماني", ترمه, تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۶۴۷۸۹۳۵۰۷٫
 9. "نگاهي نو به پرورش ذهني كودك", انتشارات فراروان, تهران.

کتابهای ترجمه

 1. "تصميم گيري موفق: رويكردي سيستماتيك به مسائل پيچيده", ترمه, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۹۷۸۲۷۵۱٫
All Right Reserved By